Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti SK Technik, spol. s r.o.

1. Objednávání

Objednávku doručenou prodávajícímu je možné zrušit jen na základě písemné dohody kupujícího a prodávajícího, a to u standardního zboží do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu a u speciálního zboží do 2 dnů od doručení objednávky prodávajícímu. Při jednostranném zrušení objednávky ze strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu odstupné ve výši 10 % ceny objednaného zboží v případě, že zboží ještě nebylo odesláno, pokud již odesláno bylo, činí odstupné 25% z ceny objednaného zboží. Nejpozději při přijetí objednávky prodávajícím bude každému obchodnímu případu přiděleno evidenční číslo, kterým bude identifikován po celou dobu jeho vyřizování.

2. Potvrzení přijetí objednávky

Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky v případě standardního zboží do 5 dnů od jejího doručení. V případě speciálního zboží tak prodávající učiní v době přiměřené náročnosti projektu, vždy však až po schválení výkresové dokumentace kupujícím. Součástí potvrzení přijetí objednávky prodávajícím je stanovení termínu dodání a ceny.

3. Předmět dodávky a dodací podmínky

Předmětem dodávky je u standardního zboží jeho celkový nebo dílčí objem. U speciálního zboží platí přípustné procentní odchylky dodaného množství uvedené v nabídkách prodávajícího. Není-li dohodnuto jinak, platí dodací podmínky DDP dle Incoterms 2010. Součástí dodávky je přepravní doklad a dodací list, jehož potvrzenou kopii je kupující povinen vrátit prodávajícímu.

4. Platební podmínky

Podkladem pro provedení úhrady kupujícím je daňový doklad – faktura vystavená prodávajícím. Není-li písemně dohodnuto jinak, je kupující povinen uhradit prodávajícímu cenu za zboží ve výši uvedené na faktuře, a to v sjednané době splatnosti, která činí zpravidla 30 dnů od odeslání zboží. Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu - faktuře. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

5. Úroky z prodlení

V případě prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacení neuhrazených již splatných částek bude prodávajícím pravidelně upomínáno a po druhé upomínce budou prodávajícím zahájeny příslušné právní kroky k vymáhání těchto pohledávek.

6. Reklamace dodávek zboží

V případě dodání neobjednaného zboží je kupující oprávněn zboží vrátit prodávajícímu a požadovat dodání objednaného zboží nebo vystavení dobropisu na cenu zboží v co nejkratším možném termínu. Je-li dodané zboží vadné, má kupující nároky podle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

7. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. V případě právního sporu bude postupováno dle obecně závazných právních předpisů České republiky.

Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchody realizované společností Sk Technik, spol. s r.o.

SK Technik, spol. s r.o.
Dipl.Ing. Dušan Chodúr
Jednatel


V Brně dne 01. 01. 2014

Stažení obchodních podmínek zde.